Sopor

eller ändå mer än så?

Kommersiellt avfall

Energiutvinning som alternativ

Beskrivning

Klassiskt kommersiellt avfall är allt avfall som varken är bygg- eller rivningsavfall eller kommunalt avfall. Det består främst av plastavfall, papper, trä och textila material. Speciella produktionsrester från industrin räknas emellertid som kommersiellt avfall.

Ursprung

Avfallet kommer från avfallsinsamlingen inom industri och handel. Utöver industriavfall är det avfall från gastronomi, handel och kontor. För det mesta handlar det om säckgods och anses därför till största delen likna hushållsavfall.

Återvinning

På samma sätt som bygg- och rivningsavfall genomgår det kommersiella avfallet fortsatt sortering i lämpliga behandlingsanläggningar där dess återvinningsbara beståndsdelar sorteras ut. Även i detta fall levereras sorteringsresten som inte kan materialåtervinnas till energiåtervinning.

Rättsliga föreskrifter

Behandlingsplikt enligt den tyska förordningen om kommersiellt avfall (Gewerbeabfallverordnung, GewAbfV)

Kontakt