Returträ

Optimal kaskadanvändning

Vi garanterar att tillförlitligt köpa och leverera returträ eftersom denna råvara är mer än bara en avfallsprodukt som behöver hanteras. Vi utnyttjar materialet för energiåtervinning genom att leverera det till våra partners förbränningsanläggningar för returträ i Tyskland och övriga Europa. I kraftvärmeverk produceras enbart kraft och värme av materialet.

För optimerad kaskadanvändning och med tanke på den sinande tillgången på råvaror försöker vi dock att använda returträ i första hand till materialåtervinning. Först när materialet inte längre går att använda i trämaterialindustrin av tekniska, ekonomiska eller juridiska skäl transporterar vi det till kraftverken.