En säker sak

med Brüning-gruppen

Kraftverk

leverans med stor energi

Vi kan se tillbaka på mer än 25 års erfarenhet på marknaden för energiförsörjande bulkråvaror. Vi började med delförsörjning av olika typer av kraftverk, vare sig det gäller avfallsförbränningsanläggningar och ersättningsbränslekraftverk eller avfallsved och grönvedskraft. Beroende på dina behov levererar vi erforderliga mängder material i önskad kvalitet. Under tidens lopp har vi specialiserat oss på komplett utbud av biomassavärme- och kraftverk.

Förnybar energi, hållbarhet och förnybara råvaror är det som gäller idag. Syftet med förbränning är först och främst att så småningom ersätta de primära bränslen som kol, olja eller naturgas med förnybara energikällor.

Dessutom täcker vi med Waste-to-Energy alla restprodukter som inte utgör biomassa och inte tillhör kategorin ”trä”. Även inom detta område har vi etablerat ett oberoende leverantörsnätverk och vunnit fast fot.

Regionala flaskhalsar i utbudet kan kompenseras utan problem tack vare vårt transregionala nätverk och kunder kan få sina leveranser som planerat. Vi observerar alltid den föränderliga marknaden för våra kunder. Vi följer alltid de senaste lagreglerna och observerar utvecklingen av nya aktörer på marknaden och av nya produkter.

Kraftvärmeverk för biomassa

Vi förser kraftverk i Tyskland och övriga Europa med en del av deras bränsle och flera kraftverk som exklusiv bränsleleverantör. Tack vare vår mångåriga erfarenhet och kompetens inom området förnybara energikällor är vi en pålitlig partner när det gäller att skapa ett passande bränslekoncept. Oavsett om anläggningen ska eldas med returträ eller färskträ, så hjälper vi kunden redan i planeringsskedet och erbjuder att i anslutningen bli kraftverkets partner för leverans i full skala.

Vårt företag står för hållbarhet när det gäller användning av de befintliga resurserna. Av detta skäl levererar vi endast sådana fasta bränslen från industri, skogsbruk och landskapsskötsel som inte kan materialåtervinnas. Vi är väl medvetna om den aktuella situationen på marknaden och tänker alltid ett steg längre framåt vid planering och leverans.

Lagen om förnybara energikällor (EEG) 2009, 2012, 2017 och 2021 främjar produktion av el från biomassa i syfte att skydda klimat och miljö. Ett villkor är bland annat att förnybara råvaror används. Som experter för lagens föreskrifter är vi dessutom i stånd att säkerställa att du som kraftverksägare får bästa möjliga pris för din energi genom att vi kan iaktta och påvisa de lagstadgade kvaliteterna absolut.

Vi är aktiva i hela Tyskland inom området energiskogsodling och förser våra kunder med kraftverk för biomassa med nödvändigt träbränsle. Vi särskiljer leveranser till kraftverk för returträ och sådana för färskt trä. Vårt mål är alltid att säkerställa bästa möjliga kvalitet på en rimlig kostnadsnivå. Läs själv!

Returträkraftverk

Trämaterial och massivt trä som överskrider gränsvärdena för föroreningar för materialåtervinning enligt föreskrifterna för returträ kan vidareanvändas i returträkraftverk. Mindre anläggningar eldas till övervägande del med obelastat A I och A II returträ, medan de större anläggningarna från och med 10 MW kan eldas med hela returträsortimentet från A I till A IV.

Till vår fasta leverantörsbas hör bland annat företag inom återvinning, containertjänster, pallåtervinning och kommunal avfallsåtervinning.

 

Från våra leverantörer köper vi fasta avtalade kvantiteter eller spotmängder till marknadspris, beroende på vad som har avtalats. Tack vare mångårig och regelbunden kontakt till våra många leverantörer är det alltid säkerställt att vi kan förse våra kraftverkskunder med önskade bränslekvantiteter.

Färskträkraftverk

Kraftverk för färskträ behöver organiskt bränsle som t.ex. material från landskapsskötseln, trärester från skogen eller även trä från energiskogsodling.

Vi har ett nära samarbete med företag inom skogsbruk, hortikultur och landskapsskötsel, men även kommuner för att kunna förse färskträkraftverk med nödvändigt bränsle. Vid nödvändig underhåll av grönytor nära vägar och järnvägar samt av offentliga grönytor produceras en stor mängd trärester som utför ett utmärkt bränsle. Även trärester från skogen, som förekommer t.ex. efter starka stormar, är perfekt för energiutvinning.

 

Vi samlar gren- och buskmaterial på centrala upplagsplatser tills mängden är tillräckligt stor för att flishuggas direkt i Walking Floor eller containerfordon och transporterar huggflisen sedan till kraftverket.

Vi ser till att kraftverken förses med bränsle från deras region. I samarbete med vår logistikavdelning strävar vi efter korta transportvägar. Även huggningen utförs som regel av regionala företag.

Du som kraftverkskund kan lita på oss. Vi anpassar oss helt efter kraftverkets behov och utvecklar ett skräddarsytt leveranskoncept. 

Avfallsförbränningsanläggningar och kraftverk för sekundärbränsle

Avfallsförbränningsanläggningar och kraftverk för sekundärbränsle utvinner den energi som finns i avfallet och bidrar dessutom till att minska den avfallsmängd som måste deponeras.

Kraftverk för sekundärbränsle eldas med behandlade avfall och utnyttjar detta sekundärbränsle till energiåtervinning. Här användas avfall med hög energihalt och högt värmevärde.

Som kraftverksägare har du möjlighet att profitera av våra tillförlitliga leveranser. Vi säkerställer gärna dina bränslemängder och ingår långfristiga leveransavtal.

LEVERANS I FULL SKALA

Vi tar hand om allt och sörjer för ett konstant materialflöde – garanterat!

householdwaste1

Tailored Waste

Vi skapar bränsle helt efter kundens behov.

Waste-to-energy

Vår service – kundens fördel

Området Waste-to-Energy är en av grundpelarna i vår verksamhet och vi har ett mycket väl utbyggt nätverk för det. Till vår fasta leverantörsbas hör kommunala återvinningsföretag, privata avfallshanteringsföretag, återvinningsanläggningar och containertjänsteleverantörer. Beroende på vad som har avtalats köper vi från våra leverantörer köper vi fasta avtalade kvantiteter eller spotmängder till marknadspris. Vårt omfattande leverantörsnätverk bidrar avsevärt till att vi alltid kan garantera leverans av önskad mängd till våra kraftverkskunder.

Tack vare långsiktigt säker råvaruleverans och tillförlitligt lagringkoncept hittar vi snabbt en lösning för dig även vid problem som orsakas av väderleks förhållandena eller trafikproblem. Hinder är något vi tar itu med och de motiverar oss att hitta flexibla och snabba övertygande lösningar.

I hela Europa

Tillstånd är viktigt!

För import och export av avfall krävs tillstånd som söks genom ett anmälningsförfarande.  Det är myndigheterna i ursprungsland, i transitlandet och i importlandet som är involverade i detta förfarande. I Tyskland är exportörer (anmälare) skyldiga enligt avfallsexportlagen att i förväg söka tillstånd från alla berörda myndigheter. Tillstånden gäller vanligtvis ett år till högst tre år. Enda undantaget är sådant avfall som finns på den så kallade ”Gröna listan”. 

Listan avser sådant avfall som inte starkt förorenade eller problematiska och inte kräver tillstånd. I synnerhet när det gäller avfallsförbränning föreskrivs en mycket noggrann övervakning av materialet och de internationella varuflödena.

Anmälan>>

Kontakt